تالک سفید

کاربرد تالک سفید

  1. صنعت رنگ
  2. پلاستیک
  3. لاستیک
  4. کاغذ
  5. حشره کش
  6. آرایشی بهداشتی
  7. ایزوگام
  8. کاشی و سرامیک

گزارش تجزیه و تحلیل شیمیایی

52.20%
SiO2
1.00%
Al2O3
0.16%
Fe2O3
0.02%
TiO2
7.7%
CaO
27.2%
MgO
0.20%
Na
0.00%
K
0.06%
SO3
0.00%
Cl
12.00%
L.O.l