فلورین

کانی فلوئورین بافرمول شیمیایی CaF2 مهمترین کانی فلوئور در طبیعت می باشد.

کاربرد فلورین

مهمترین کاربرد های فلوئورین عبارتند از:

۱ .اسید گرید: از فلورین های با عیار بیش از ٪۹۷ در تولید اسید هیدروفلوئوریدریک (HF) استفاده میشود. از این اسید در تهیه فلوروکربن ها ، پاک کننده ها ، فعال کننده های سطحی مواد دارویی، عوامل کف زا در آتش نشانی و در شیشه سازی استفاده می گردد.

۲ .متال گرید: فلورین با عیار ٪۷۰ تا ٪۷۵ در صنایع متالورژی بعنوان کمک ذوب و سرباره گیر و همچنین در صنایع سیمان سفید استفاده می گردد.

۳ .سرامیک گرید: از فلورین های با عیار ٪۸۰ تا ٪۸۵ در صنایع سرامیک ، مینا، لعاب و شیشه استفاده می گردد.

۴ .سایر مصارف: فلورین در تولید کریولیت (در صنایع آلومینیوم ) تولید الکترود جوشکاری ، تولید هگزافلوراید، تولید هگزافلوئورید گوگرد و تولید فلوئورید سدیم (حشره کش) و درتولید خمیردندان و در صنایع بهداشتی و دارویی نیز استفاده می شود.

گزارش تجزیه و تحلیل شیمیایی

31.3%
SiO2
2.33%
Fe2O3
2.29%
Al2O3
0.21%
TiO2
42.53%
CaO
0.19%
MgO
0.09%
Na2O
0.35%
K2O
0.08%
P2O5
0.16%
S
4.74%
CO2
24.36%
F
54.75
TOTAL
AS ORDER UP TO 1500
:MESH SIZE
8 – 12 %
SiO2
1.9 – 2 %
Fe2O3
3 – 5 %
CaO
70 – 75 %
CaF2
3.6 %
Moisture
AS ORDER
:MESH SIZE
0.14%
Si
Less than 0.01%
Fe
Less than 0.01%
Al
Less than 0.01%
TiO2
52.8
Ca
0.29%
Mg
Less than 0.01%
Na
0.01%>
K
0.01%>
P
Less than 0.01%
S
0.5%
L.O.I
46.93%
F
95.91%
CaF2
AS ORDER
:MESH SIZE