پودر اخرا

کاربرد پودر اخرا

  1. صنعت رنگ
  2. موزائیک سازی
  3. آجرنما
  4. کفپوش بتونی
  5.  افزودنیهای صنعتی

گزارش تجزیه و تحلیل شیمیایی

29.8%
SiO2
56.5%
Fe2O3
3.65%
Al2O3
0.07%
TiO2
3.1%
CaO
0.2%
MgO
0.07%
Na
0.09%
K
0.00%
SO3
0.00%
Cl
6.35%
L.O.l
99.83%
Total