پودر باریت سفید کریستال

کاربرد پودر باریت سفید کریستال

  1. صنعت رنگ
  2.  لاستیک
  3.  لنت سازی
  4. دارویی
  5.  شیمیایی

گزارش تجزیه و تحلیل شیمیایی

96.50%
BaSO4
1.1%
SiO2
0.28%
CaO
0.50%
L.O.l
4.35
(Specitic Gravity(gr/cm3