پودر بنتونیت حفاری

خاک رس از نوع سدیم مونت موریلونیت به نامهای تجاری Bantonite یا Bentonite Wyoming مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد پودر بنتونیت حفاری

بنتونیت ماده شیمیایی معدنی بوده که برای افزایش گرانروی (ویسکوزیته) و ایجاد حالت ژله ای در گل های حفاری پایه آبی (آب شیرین) به همراه سود سوزآور و یا سودا اش و آهک بکار می رود. بنتونیت علاوه بر مورد فوق الذکر جهت کاهش صاف آب (Loss Water) همراه با پلیمر به منظور ایجاد کیک گلی غیر قابل نفوذ در دیواره چاه بکار می رود.

گزارش تجزیه و تحلیل شیمیایی

(22.5gr/350cc)
Concentration
30 -32
600 RPM
23-25
300 RPM
7-9
PV
16-18
YP
2-3
YP/PV
15 ml MAX
Filter Loss
10% W Max
Moisture
1%W
Residue on 200 mesh wet screen
M3/T 20
Yield point
15ml (max)
Filter Loss
10%W (max)
Moisture
3%w (max)
Residue on 200 mesh wet screen
1%W(max)
Residue on 200 mesh Dry screen