پودر هماتیت حفاری (فروبار)

کاربرد پودر هماتیت حفاری (فروبار)

  1.  قالبا به عنوان وزن افزا در سیال حفاری کاربرد دارد
  2. در صنعت سیمان سازی کاربرد داد

گزارش تجزیه و تحلیل شیمیایی

Requirements
Specification
6.5
°PH at room temp. 180 F
3
Residue on ASTM wet sieve No .200
4.70
ُSpecific gravity
10+5
Residue on ASTM wet sieve No .325
0.1
Water Solube solids
5
Magnetic attraction
250
Soluble alkaline earth Metal as calcium