پودر گل ماشی (لیمونیت)

کاربرد پودر گل ماشی (لیمونیت)

  1. صنعت رنگ
  2.  موزائیک سازی
  3. آجرنما
  4. کفپوش بتونی
  5. افزودنیهای صنعتی

گزارش تجزیه و تحلیل شیمیایی

26.91%
SiO2
49.54%
Fe2O3
6.01%
َAl2O3
10.93%
CaO
0.25%
MgO
4.82%
L.O.l
98.46%
TOtal